ΔΕΟ31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Or log in to access your purchased courses
Please log in to access your purchased courses.

Στη θεματική ενότητα ΔΕΟ31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)  θα εξετάσουμε βασικές έννοιες σε

  1. Xρηματοοικονομική Ανάλυση
  2. Αξιολόγηση Επενδύσεων
  3. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
  4. Κεφαλαιακής διάρθρωσης

ΔΕΟ31 Λύσεις εργασιών 2023-24

ΔΕΟ31 Μέρος Α – Χρηματοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων

Σε αυτό το μέρος θα εξετάσουμε τις βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων

Lessons

ΔΕΟ31 – Μάθημα 1 – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και καθαρές Ταμειακές Ροές (Νέο βιβλίο κεφ 2) Preview ΔΕΟ31 – Μάθημα : H αξιολόγηση επενδύσεων (υπολογισμός καθαρών ταμειακών ροών, ΚΠΑ) Preview ΔΕΟ31 – Μάθημα 2- Ανάλυση αριθμοδεικτών (Νέο βιβλίο κεφ 3) Preview ΔΕΟ31 – Μάθημα 3 – Μελλοντική αξία, παρούσα αξία, ανατοκισμός και προεξόφληση ( Νέο βιβλίο κεφ 4) Preview ΔΕΟ31 – Μάθημα 3: Mελλοντική και Παρούσα αξία ΔΕΟ31 – Μάθημα 4 – Ερωτήσεις παρούσας και μελλοντικής αξίας ΔΕΟ31 – Μάθημα 5 – Υπολογισμός Καθαρών ταμειακών ροών – Η μέθοδος της ΚΠΑ ΔΕΟ31 – Μάθημα 5 – Λειτουργικές Ταμεακές Ροες (Νέο βιβλίο Κεφ.6) ΔΕΟ31 – Μάθημα 6- Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΚΠΑ ΕΒΑ ΔΕΟ31 – quiz αυτοαξιολόγησης – ΚΠΑ ΕΒΑ ΔΕΟ31 – Κahoot game – μελλοντική και παρούσα αξία

ΔΕΟ31 Μέρος Β– Αποτίμηση αξιογράφων και διαχείριση χαρτοφυλακίου

ΔΕΟ31 Μέρος Γ – Εταιρική Χρηματοδότηση

ΔΕΟ31 Μέρος Δ – Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και Συγχωνεύσεις εξαγορές

ΔΕΟ31 Λύσεις εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2022-23

ΔΕΟ31 Επανάληψη

Modules

ΔΕΟ31 Μέρος Α - Χρηματοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων

Σε αυτό το μέρος θα εξετάσουμε τις βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων

Lessons

ΔΕΟ31 Μέρος Β– Αποτίμηση αξιογράφων και διαχείριση χαρτοφυλακίου

Σε αυτό το μέρος θα εξετάσουμε τις βασικές έννοιες αποτίμησης άξιογράφων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου

Lessons

ΔΕΟ31 Μέρος Γ - Εταιρική Χρηματοδότηση

Lessons

ΔΕΟ31 Μέρος Δ - Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και Συγχωνεύσεις εξαγορές

Lessons

ΔΕΟ31 Επανάληψη

Lessons

Καλάθι αγορών
Scroll to Top